Sydjysk Mesterskab i klubhold dressur og spring 7.-9. august ved Sydjysk Horse Show Sportsrideklub på Mønterhøj

Sydjysk Mester 2015 klubhold dressur for ponyer
Christiansfeld Sports Rideklub (CSR)

 

 

 

 

Sydjysk Mester 2015 klubhold spring for ponyer
Rebelsig Rideklub

 

 

 

 

 

 

 

 

Sydjysk Mester klubhold dressur hest
Billund Sportsrideklub

Sydjysk Mester klubhold dressur hest
Rebelsig Rideklub