Forretningsorden C-stævneudvalg De Sydjyske Rideklubber (DSR)

Haderslev 13. november 2014.

Formål.
Formålet med DSR er at skabe de bedst mulige rammer for fælles afvikling af C-stævner til gavn for både ryttere og klubber i de 2 distrikter (Distrikt 8 og 9).
Som et led i stævneplanlægningen skal DSR sikre, at der afholdes et årligt distriktsmesterskab i form af Sydjysk Mesterskab i spring, dressur og gerne i øvrige DRF discipliner.

Organisation/arbejdsområder
DSR C-stævneudvalget, der er en del af Distrikt 8 og Distrikt 9 organisation, skal fordele stævner mellem rideklubber i de to distrikter, godkende C-stævne propositioner og fastsætte kvalifikationskrav/klasser til Sydjyske Mesterskaber (SJM) i dressur og spring samt øvrige discipliner efter behov.
Kvalifikationskrav og sværhedsgrad bør vurderes hvert år for at opnå det ønskede antal starter til SJM. 
Stævneudvalget kan, med godkendelse fra de to distriktsbestyrelser, iværksætte/ gennemføre andre tiltag de måtte finde formålstjenlig.
Stævneudvalget kan på baggrund af stævnerapporter, aflysninger og uønsket opførsel afslå et ønsket C-stævne fra en klub.

Udvalgsmedlemmer
De to Distriktsbestyrelser udpeger hver et medlem fra egen distriktsbestyrelse, der repræsenterer de respektive distriktsbestyrelser i C-stævneudvalgt og som er distriktets stævnekoordinator, der bl.a. skal godkende stævneterminer og propositioner på DRF portal.
Øvrige udvalgsmedlemmer udpeges af C-stævneudvalget således:

  •  Udvalget skal sikre at der er ca. lige mange medlemmer fra hvert distrikt.
  • Der skal være mindst 3 medlemmer i hver disciplin (ponydressur, ponyspring, hestedressur og hestespring). 

C-stævneudvalget vælger bland udvalgsmedlemmerne som minimum formand og kasserer. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger, tæller formandens stemme dobbelt.

Økonomi
De to Distriktsbestyrelser indbetaler årligt et beløb, godkendt af de to Distriktsbestyrelser, til C-stævne- udvalget til dækning af indkøb af æresdækken, sløjfer og staldplaketter til SJM og til mødeforplejning og leje af mødelokaliteter.
Kassereren aflægger regnskab til godkendelse i de to Distriktsbestyrelser. Regnskabsåret går fra 1. januar-31. december. 

Forskelligt
Stævneterminer fordeles en gang årligt efter ansøgning fra klubber i DSR og fastsættes endeligt ved det årlige C-stævnemøde, hvor de klubber, der har fået tildelt et stævne skal møde op. Møder en klub ikke op slettes tildelte stævne og terminen kan fordeles på ny af stævneudvalget.
Stævneudvalget indkalder propositioner fra klubber der har fået tildelt C-stævner til godkendelse to gange årligt.  

De godkendte propositioner, med evt. rettelser, meddeles klubberne, lægges på DSR hjemmeside www.sydjyskerideklubber.dk og danner baggrund for klubbernes indtastning på DRF-portal. 

Såfremt en klub aflyser en tildelt stævnetermin kan en anden klub søge den ledige termin. C-stævneudvalget kan, men skal ikke, tildele en anden klub den aflyste termin. 

Godkendt af distriktsbestyrelserne i Distrikt 8 og 9 oktober 2014.  

Ændring af denne forretningsorden kræver godkendelse fra de tre distriktsbestyrelser.